باشاک سیلو سیستم پروژه های ما

سال
شرکت
ظرفیت
2013
NAPA TARIM
2,500 TON

مدل :

2 x FBS1414

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2013
GENÇ DEĞİRMEN
10,150 TON

مدل :

3 x FBS1420 + 1 x HBSE404

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2013
CRNCI
30,000 TON

مدل :

6 x FBS2418

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2013
BETWEEN MILL
4,500 TON

مدل :

3 x FBS1410

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2014
UNITED MILL COMP.
30,000 TON

مدل :

6 x HB2418

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2014
DEMRAN YEM
3,700 TON

مدل :

3 x HBS514 + 12 x HBSE406

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2014
GENÇ DEĞİRMEN
1,000 TON

مدل :

1 x FBS1010

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2014
ÖTER TARIM
4,000 TON

مدل :

4 x FBS1214 + 1 x HBSE404

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2014
GÜLÇE YEM
6,500 TON

مدل :

4 x FBS1414 + 2XHBST514

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2014
GÖÇER YEM
3,000 TON

مدل :

2 x FBS1220

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2014
ATA UN
6,000 TON

مدل :

4 x FBS1414

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2014
DİLİUZ PETROL
6,000 TON

مدل :

4 x FBS1414+ 1 x HBSE404

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2014
MAVESA
5,000 TON

مدل :

4 x FBS1214 + 1 x HBSE404

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2010
AYSAN PAMUK A.Ş.
12,750 TON

مدل :

2 x FBS2420 + 3 x HBS616 + MEYER2400S

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2010
AYSAN PAMUK A.Ş.
12,750 TON

مدل :

2 x FBS2420 + 3 x HBS616 + MEYER2400S

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2010
AYSAN PAMUK A.Ş.
12,750 TON

مدل :

2 x FBS2420 + 3 x HBS616 + MEYER2400S

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2010
AYSAN PAMUK A.Ş.
12,750 TON

مدل :

2 x FBS2420 + 3 x HBS616 + MEYER2400S

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2010
AYSAN PAMUK A.Ş.
12,750 TON

مدل :

2 x FBS2420 + 3 x HBS616 + MEYER2400S

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2010
AYSAN PAMUK A.Ş.
12,750 TON

مدل :

2 x FBS2420 + 3 x HBS616 + MEYER2400S

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2010
AYSAN PAMUK A.Ş.
12,750 TON

مدل :

2 x FBS2420 + 3 x HBS616 + MEYER2400S

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی