باشاک سیلو سیستم تقسیم کننده

تقسیم کننده

جهت توزیع و پخش دانه ها در مسیرهای مختلف و باز کردن و بسته شدن مسیرها از تقسیم کننده هایی از جنس گالوانیزه استفاده میگردد که دارای یک یا دو یا چند خروجی مطابق با ظرفیت درخواست بوده و کنترل مسیرها توسط موتورها انجام می شود.