باشاک سیلو سیستم پروژه های ما

سال
شرکت
ظرفیت
2012
ALB MILL
8,000 TON

مدل :

2 x FBS1416

نوع پروژه :

SILO

سال
شرکت
ظرفیت
2012
AGROMETAL
1,500 TON

مدل :

2 x FBS1014

نوع پروژه :

SILO

سال
شرکت
ظرفیت
2012
AGROMETAL
1,600 TON

مدل :

2 x FBS1016

نوع پروژه :

SILO

سال
شرکت
ظرفیت
2012
AYDOĞMUŞ PETROL
2,200 TON

مدل :

2 x FBS1020

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2012
TİGEM GÖKHÖYÜK
200 TON

مدل :

4 x HBSY306

نوع پروژه :

SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2012
AGROMETAL
2,400 TON

مدل :

4 x FBS816

نوع پروژه :

SILO

سال
شرکت
ظرفیت
2012
ÇAĞLAYANLAR UN
850 TON

مدل :

1 x HBS610 + 6 x HBSE408

نوع پروژه :

تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2012
AGROMETAL
3,000 TON

مدل :

3 x FBS1214

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2012
TARMA UN
600 TON

مدل :

2 x FBS7014

نوع پروژه :

SILO

سال
شرکت
ظرفیت
2012
MES DIŞ TİC.
8,000 TON

مدل :

4 x FBS1614

نوع پروژه :

SILO/تیم فنی / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2012
AGROMETAL
10,000 TON

مدل :

4 x FBS1616

نوع پروژه :

SILO / تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2012
ALİ ACEMBEKİROĞLU
1,850 TON

مدل :

3 x FBS912 + 3 x HBSE406 + 7 x HBSY304

نوع پروژه :

تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2012
TEZKİM

نوع پروژه :

تیم فنی

سال
شرکت
ظرفیت
2013
DÖNMEZLER UN
360 TON

مدل :

6 x HBSY306

نوع پروژه :

تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2013
2B1T TARIM LTD.
3,000 TON

مدل :

3 x FBS1410

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2013
ORTAŞ DEĞİRMEN
10,900 TON

مدل :

3 x FBS1616 + 8 x HBSE406 + 4 x HBSY304

نوع پروژه :

تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2013
YILMAZLAR UN
400 TON

مدل :

4 x HBSE406

نوع پروژه :

SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2013
ORTAŞ DEĞİRMEN
900 TON

مدل :

3 x HBS616

نوع پروژه :

تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2013
KAYNAR TARIM
10,000 TON

مدل :

2 x FBS1614

نوع پروژه :

ساخت و ساز / تیم فنی / SILO / نصب و راه اندازی

سال
شرکت
ظرفیت
2013
ORTAŞ DEĞİRMEN
2,400 TON

مدل :

3 x FBS1016

نوع پروژه :

SILO / تیم فنیمترجم گوگل :
طراحی شده توسط : سامان مرادیان 2018